Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zsp7zyrardow.szkolnastrona.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-23.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-03. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-23.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kornelia Bilenda, bilendowa@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 601 903 909. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sieniewicza usytuowany jest na osiedlu Żeromskiego w Żyrardowie przy ul Roosevelta 2, w sąsiedztwie sklepu "Biedronka" oraz Parku Seniora, w którym znajduje się minitężnia solankowa, siłownia plenerowa, stoliki do gry w szachy, ławki. Do szkoły można dojechać korzystając z własnego lub miejskiego środka komunikacji.

Najłatwiej do głównego wejścia i dwóch wejść bocznych do budynku dotrzeć za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

Na parterze budynku znajduje się sekretariat szkoły i gabinet dyrektora. Kwestia załatwienia spraw urzędowych przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby pracownikowi szkoły przy prawym wejściu bocznym do budynku lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. +48 46 855 35 11. Interesant zostaje obsłużony w wyznaczonym, dogodnym miejscu na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje w sekretariacie szkoły, który mieści się na parterze.

Budynek nie jest wyposażony w windę, ani w toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejścia do budynku z poziomu gruntu odbywają się z pośrednictwem schodów.

Aby wejść na I lub II piętro budynku, gdzie znajdują sale lekcyjne, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, biblioteka z czytelnią, gabinet pielęgniarki należy pokonać schody. Natomiast do szatni szkolnych należy przejść schodami w dół.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Szwed
  data publikacji: 2020-09-27 22:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7282
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-08-16 10:53:47